Tradiční činnost firmy BIO-GEO-EKO,spol.s r.o. Díky dlouhodobým zkušenostem jsme schopni zajistit sanaci zemin kontaminovaných ropnými látkami v konkrétním zasaženém území.

Dekontaminaci je možno provést na místě znečištění.Mnohem účinnější je však dekontaminace na speciální,k tomuto účelu určené,dekontaminační ploše. Na dekontaminační ploše je možno zajistit kvalitní promísení zeminy přehrnováním,a tím dosáhnout homogenních výsledků v celém objemu zeminy

K dekontaminaci zemin zasažených ropnými látkami se používá metoda biodegradace - zemina se očkuje speciálními mikroorganismy typu baktérií,kvasinek, případně enzymů přítomných v myceliu lignokolních hub,tyto mikroorganismy rozkládají přítomné uhlovodíky na oxid uhličitý a vodu,tzn. na ekologicky nezávadné sloučeniny.

Při úspěšné biodegradaci se sníží obsah sledovaných škodlivin pod přísné limity dané současnými právními předpisy a upravená zemina se pak může vrátit jako tzv.inertní materiál zpět do okolního prostředí ve formě navážek,zásypů,apod.

biodegradace-tn